新聞項目: : THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BIỂU MẪU HỒ SƠ THẨM ĐỊNH SỬA ĐỔI NĂM 2011
(分區: Tin tức - Sự kiện)
發表於 veco
Friday 01 July 2011 - 11:35:37

Tiếp tục kiện toàn nội dung hợp đồng lao động mẫu và các quy định về hồ sơ thẩm định tiếp nhận lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc, nhằm phù hợp với các quy định mới sửa đổi của pháp luật hai phía và thực tế vận hành, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc (Ban Quản lý lao động) trên cơ sở ý kiến đóng góp của Uỷ ban Lao động, Tổng cục thuế Đài Loan, thông qua sự xem xét và chấp thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã tiến hành sửa đổi điều chỉnh một số nội dung của hợp đồng lao động mẫu, tiến hành một số điều chỉnh nhỏ đối với các biểu mẫu hồ sơ thẩm định và điều chỉnh nhằm đơn giản hoá hồ sơ thẩm định đối với loại hình lao động là nhân viên song ngữ.

Mẫu hợp đồng, biểu mẫu hồ sơ và các hướng dẫn đi kèm sau khi sửa đổi đã được đưa lên website này kể từ ngày 01/7/2011, sẽ chính thức thực hiện kể từ ngày 01/8/2011.

(Xem chi tiết Bảng đối chiếu nội dung sửa đổi hợp đồng lao động năm 2011)該新聞項目來自於 Ban Quản lý lao động, Văn phòng Kinh tế-Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc
( http://www.vecolabor.org.tw/vecovn/news.php?extend.5 )