Vietnamese | 正體中文
HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


I. Hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội ( H1/HĐLĐ-NM):

1. Phần nội dung số, ngày ký hợp đồng, tư liệu bên A và bên B yêu cầu điền đầy đủ. Phần tư liệu của bên B, yêu cầu viết đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu. Phần nội dung ngày tháng ký Hợp đồng thuộc hồ sơ nhóm A và D điền khi người lao động và chủ sử dụng ký hợp đồng.

Nội dung người nhận thông báo trong trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam: chọn đánh dấu theo quan hệ của người nhận thông báo với người lao động.

2. Điều 1 khoản 1: chọn đánh dấu loại công việc theo thực tế hoặc xoá bỏ nội dung công việc không phù hợp.
Điều 1 khoản 2: điền đúng địa chỉ nơi làm việc theo giấy phép tuyển mộ.

3. Điều 2 khoản 1: điền đủ nội dung

4. Điều 4 Khoản 3: điền đủ nội dung.

5. Điều 5 khoản 1: điền đủ nội dung. Lương cơ bản không thấp hơn mức lương cơ bản theo quy định của Đài Loan hiện hành là 19.049 Đài tệ/tháng.

Điều 5 khoản 3.1: điền đủ nội dung

6. Điều 6 khoản 1, 2, 3, 4: điền theo quy định của pháp luật Đài Loan.
- Điều 6 khoản 1: Tiền bảo hiểm y tế người lao động phải nộp theo quy định hiện hành là: 281 Đài tệ/tháng.
- Điều 6 khoản 2: Tiền bảo hiểm lao động người lao động phải nộp theo quy định hiện hành là: 324 Đài tệ/tháng.
- Điều 6 khoản 3: Tiền kiểm tra sức khỏe ghi theo giá của bệnh viện (không quá 2.000 Đài tệ/lần).
- Điều 6 khoản 4: Tiền làm thẻ cư trú (làm mới và gia hạn) theo quy định hiện hành là 1.000 Đài tệ/năm.

7. Điều 7: điền đủ nội dung.

8. Điều 8 khoản 2: điền đủ nội dung, mức tiền lương không thấp hơn 635 Đài tệ/ngày.

9. Các điều khoản khác giữ nguyên nội dung

10. Ký hợp đồng: Người lao động ký hợp đồng chỉ cần ký và ghi rõ họ tên, không cần in dấu vân tay.

II. Hợp đồng lao động làm việc trong các gia đình ( H2/HĐLĐ-GD):

1. Phần nội dung gồm số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, tư liệu bên A và bên B: điền đầy đủ nội dung. Phần tư liệu của bên B, yêu cầu viết đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu. Phần nội dung ngày tháng ký Hợp đồng thuộc hồ sơ nhóm A và D điền khi người lao động và chủ sử dụng ký hợp đồng.
Nội dung người nhận thông báo trong trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam: chọn đánh dấu theo quan hệ của người nhận thông báo với người lao động

2. Điều 1 khoản 1: chọn đánh dấu loại hình công việc
Điều 1 khoản 2: điền đúng địa chỉ nơi làm việc theo giấy phép tuyển mộ.

3. Điều 2 khoản 1: điền đủ nội dung

4. Điều 4 khoản 3 (3.1, 3.2, 3.3): Điền đủ nội dung
- Tiền lương cơ bản: không thấp hơn 15.840 Đài tệ/tháng
- Tiền làm thêm: không thấp hơn 528 Đài tệ/ngày

5. Điều 5 khoản 1: chọn đánh dấu loại công việc theo thực tế hoặc xoá bỏ nội dung công việc không phù hợp.

6. Điều 6 khoản 1, 2, 3: điền theo quy định của pháp luật Đài Loan.
- Tiền bảo hiểm y tế người lao động phải nộp theo quy định hiện hành là: 281 Đài tệ/tháng.
- Tiền kiểm tra sức khỏe ghi theo giá của bệnh viện (không quá 2.000 Đài tệ/lần).
- Tiền làm thẻ cư trú (làm mới và gia hạn) theo quy định hiện hành là 1.000 Đài tệ/năm.

7. Điều 7: điền đủ nội dung.

8. Điều 8 khoản 2: điền đủ nội dung; mức tiền lương không thấp hơn 528NTS/ngày

9. Các điều khác giữ nguyên nội dung

10. Ký hợp đồng: Người lao động ký hợp đồng chỉ cần ký và ghi rõ họ tên, không cần in dấu vân tay.


III. Hợp đồng lao động dành cho nhân viên song ngữ và đầu bếp(H3/HĐLĐ-NM):

1. Phần nội dung số, ngày ký hợp đồng, tư liệu bên A và bên B yêu cầu điền đầy đủ. Phần tư liệu của bên B, yêu cầu viết đầy đủ bằng tiếng Việt có dấu. Phần ngày tháng ký Hợp đồng điền khi người lao động ký hợp đồng.
Nội dung người nhận thông báo trong trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam: chọn đánh dấu theo quan hệ của người nhận thông báo với người lao động.

2. Điều 1 khoản 1: chọn đánh dấu loại công việc theo thực tế hoặc xoá bỏ nội dung công việc không phù hợp.
Điều 1 khoản 2: điền đúng địa chỉ nơi làm việc theo giấy phép tuyển mộ.

3. Điều 2 khoản 1: điền đủ nội dung

4. Điều 4: có thể giữ nguyên nội dung hoặc thay thế bằng nội dung hai bên tự đàm phán thống nhất trên thực tế.

5. Điều 5 khoản 1: điền đủ nội dung. Lương cơ bản không thấp hơn 25.000 Đài tệ/tháng.
Điều 5 khoản 3.1: điền đủ nội dung

6. Điều 6 khoản 1, 2, 3, 4: điền theo quy định của pháp luật Đài Loan.
- Điều 6 khoản 1: Tiền bảo hiểm y tế người lao động phải nộp trên cơ sở mức lương 25.000 Đài tệ/tháng là: 371 Đài tệ/tháng.
- Điều 6 khoản 2: Tiền bảo hiểm lao động người lao động phải nộp trên cơ sở mức lương 25.000 Đài tệ/tháng là: 428 Đài tệ/tháng.
- Điều 6 khoản 3: Tiền kiểm tra sức khỏe ghi theo giá của bệnh viện (không quá 2.000 Đài tệ/lần).
- Điều 6 khoản 4: Tiền làm thẻ cư trú (làm mới và gia hạn) theo quy định hiện hành là 1.000 Đài tệ/năm.

7. Điều 7: điền đủ nội dung.

8. Điều 8 khoản 2: điền đủ nội dung, mức tiền lương không thấp hơn 833 Đài tệ/ngày.

9. Các điều khoản khác giữ nguyên nội dung

10. Ký hợp đồng: Người lao động ký hợp đồng chỉ cần ký và ghi rõ họ tên, không cần in dấu vân tay.

IV. Chú ý:

1. Về nguyên tắc hợp đồng lao động trên phải được giữ nguyên về mặt nội dung. Trường hợp muốn tăng thêm hoặc sửa nội dung có lợi hơn cho người lao động, đề nghị thông báo với Văn phòng trước để được hướng dẫn và hỗ trợ chỉnh sửa ngôn ngữ hợp đồng, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác thẩm định hồ sơ tại Văn phòng.

2. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng lao động, người lao động phải được giữ một bản để thực hiện. Chủ sử dụng hoặc công ty môi giới không được giữ hợp đồng của người lao động.


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.